عکس: سایت تفریحی پاترویت

چای داغ ننوشید زیرا سرطان می گیرید!

چای داغ ننوشید زیرا سرطان می گیرید!
ضرر نوشیدن چای داغ برای بدن نوشیدن چای داغ با دمای بالای 65 درجه خطرناک است و احتمال بروز سرطان مری را افزایش می دهد. رییس پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: نتایج مطالعات کوهرت استان گلستان نشان می دهد احتمال بروز سرطان مری در افرادی که چای با دمای بیش از […]

چای داغ ننوشید زیرا سرطان می گیرید!

ضرر نوشیدن چای داغ برای بدن نوشیدن چای داغ با دمای بالای 65 درجه خطرناک است و احتمال بروز سرطان مری را افزایش می دهد. رییس پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: نتایج مطالعات کوهرت استان گلستان نشان می دهد احتمال بروز سرطان مری در افرادی که چای با دمای بیش از […]
چای داغ ننوشید زیرا سرطان می گیرید!

عکس