عکس: سایت تفریحی پاترویت

چرا نباید از پماد ها و کرم های چربی سوز استفاده کرد؟

چرا نباید از پماد ها و کرم های چربی سوز استفاده کرد؟
بهتر است از چربی سوزها اصلا استفاده نکنید زیرا باعث ازبین رفتن چربی ها نمی شوند و به دلیل اینکه آب زیر پوست را تبخیر می کنند باعث فشرده تر شدن چربی ها می شوند. استفاده از چربی سوز ها ممنوع! این مواد فقط تبخیر آب بدن را در پی دارند و تاثیری بر سوختن […]

چرا نباید از پماد ها و کرم های چربی سوز استفاده کرد؟

بهتر است از چربی سوزها اصلا استفاده نکنید زیرا باعث ازبین رفتن چربی ها نمی شوند و به دلیل اینکه آب زیر پوست را تبخیر می کنند باعث فشرده تر شدن چربی ها می شوند. استفاده از چربی سوز ها ممنوع! این مواد فقط تبخیر آب بدن را در پی دارند و تاثیری بر سوختن […]
چرا نباید از پماد ها و کرم های چربی سوز استفاده کرد؟

استخدام