عکس: سایت تفریحی پاترویت

کارهای عجیب و غریب این مرد معروف به ” فرعون قاهره” را ببینید! +تصاویر جالب

کارهای عجیب و غریب این مرد معروف به ” فرعون قاهره” را ببینید! +تصاویر جالب

کارهای عجیب و غریب این مرد معروف به ” فرعون قاهره” را ببینید! +تصاویر جالب
“کریم حسین” یکی از مقاوم ترین مردان مصری است که با حرکات محیرالعقول برای خود شهرتی دست و پا کرده است.

 “کریم حسین” ۳۸ ساله که به خاطر توانایی های خاراق العاده اش به “فرعون” قاهره معروف شده معتقد است از استعداد ذاتی برخوردار است که او را در برابر هر سختی ای مقاوم کرده است. با این حال ماجرا به همین سادگی نیست؛ مقاومت او بیشتر به چشم بندی و جادو شبیه است. او می تواند در حالیکه روی شیشه های خورد شده دراز کشیده بتون ۵۰ کیلویی را روی شکم بگذارد و ضربان پتک بر آن را تحمل کند.

توانایی کریم در همین خلاصه نمی شود؛ او می تواند خورده شیشه ها را به صورت و پلک هایش بمالد با دندانش یک کامیون را بکشد، با لبش یک نردبان آهنی را در آسمان نگه دارد، با قمه به پهلویش بزند، با سوزن پوستش را سوراخ کند و در نهایت نیز میخ بخورد و خم به ابرو نیاورد. از همه عجیبتر اینکه او دو پسرش را نیز مانند خودش بار آورده و بعضی از کارهای عجیب و خظرناک را با آنها انجام می دهد. کارهای عجیب و غریب “فرعون قاهره” باعث شده نه تنها همه مردم در قاهره او را بشناسند که عکاس خبرگزاری رویترز نیز به سراغش برود و از او عکس بگیرد.

Egyptian strongman Karim Hussein, 38, sleeps on glass as a man uses an axe to break in half a concrete block rested on his chest in Cairo, Egypt, March 18, 2016. Dubbed "The Pharaoh" by friends and family, Hussein seemed destined to be a strongman from a young age, and claims to have a unique biological makeup that easily absorbs pain. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany SEARCH "CAIRO STRONGMAN" FOR THIS STORY. SEARCH "THE WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES       TPX IMAGES OF THE DAY

 

Egyptian strongman Karim Hussein, 38, walks over his sons as they sleep on broken glass in Cairo, Egypt, March 18, 2016. Dubbed "The Pharaoh" by friends and family, Hussein seemed destined to be a strongman from a young age, and claims to have a unique biological makeup that easily absorbs pain. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany SEARCH "CAIRO STRONGMAN" FOR THIS STORY. SEARCH "THE WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES

Egyptian strongman Karim Hussein, 38, carries a wooden bench with his mouth in Cairo, Egypt, March 18, 2016. Dubbed "The Pharaoh" by friends and family, Hussein seemed destined to be a strongman from a young age, and claims to have a unique biological makeup that easily absorbs pain. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany SEARCH "CAIRO STRONGMAN" FOR THIS STORY. SEARCH "THE WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES       TPX IMAGES OF THE DAY

Egyptian strongman Karim Hussein, 38, pulls truck with his mouth in Cairo, Egypt, March 18, 2016. Dubbed "The Pharaoh" by friends and family, Hussein seemed destined to be a strongman from a young age, and claims to have a unique biological makeup that easily absorbs pain. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany SEARCH "CAIRO STRONGMAN" FOR THIS STORY. SEARCH "THE WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES

Egyptian strongman Karim Hussein, 38, washes his face with broken glass in Cairo, Egypt, March 18, 2016. Dubbed "The Pharaoh" by friends and family, Hussein seemed destined to be a strongman from a young age, and claims to have a unique biological makeup that easily absorbs pain. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany SEARCH "CAIRO STRONGMAN" FOR THIS STORY. SEARCH "THE WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES       TPX IMAGES OF THE DAY

Egyptian strongman Karim Hussein, 38, sticks a needle and thread through his throat in Cairo, Egypt, March 18, 2016. Dubbed "The Pharaoh" by friends and family, Hussein seemed destined to be a strongman from a young age, and claims to have a unique biological makeup that easily absorbs pain. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany SEARCH "CAIRO STRONGMAN" FOR THIS STORY. SEARCH "THE WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES

Egyptian strongman Karim Hussein, 38, eats raw meat in Cairo, Egypt, March 18, 2016. Dubbed "The Pharaoh" by friends and family, Hussein seemed destined to be a strongman from a young age, and claims to have a unique biological makeup that easily absorbs pain. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany SEARCH "CAIRO STRONGMAN" FOR THIS STORY. SEARCH "THE WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES

Egyptian strongman Karim Hussein, 38, carries a wooden ladder with his mouth in Cairo, Egypt, March 18, 2016. Dubbed "The Pharaoh" by friends and family, Hussein seemed destined to be a strongman from a young age, and claims to have a unique biological makeup that easily absorbs pain. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany SEARCH "CAIRO STRONGMAN" FOR THIS STORY. SEARCH "THE WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES

Children of Egyptian strongman Karim Hussein play with broken glass in Cairo, Egypt, March 18, 2016. Dubbed "The Pharaoh" by friends and family, Hussein seemed destined to be a strongman from a young age, and claims to have a unique biological makeup that easily absorbs pain. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany SEARCH "CAIRO STRONGMAN" FOR THIS STORY. SEARCH "THE WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES

Egyptian strongman Karim Hussein, 38, puts broken glass in his eyes in Cairo, Egypt, March 18, 2016. Dubbed "The Pharaoh" by friends and family, Hussein seemed destined to be a strongman from a young age, and claims to have a unique biological makeup that easily absorbs pain. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany SEARCH "CAIRO STRONGMAN" FOR THIS STORY. SEARCH "THE WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES

Egyptian strongman Karim Hussein, 38, sticks a knife in his thigh in Cairo, Egypt, March 18, 2016. Dubbed "The Pharaoh" by friends and family, Hussein seemed destined to be a strongman from a young age, and claims to have a unique biological makeup that easily absorbs pain. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany SEARCH "CAIRO STRONGMAN" FOR THIS STORY. SEARCH "THE WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES

Egyptian strongman Karim Hussein, 38, carries his son and friends to show his strength in Cairo, Egypt, March 18, 2016. Dubbed "The Pharaoh" by friends and family, Hussein seemed destined to be a strongman from a young age, and claims to have a unique biological makeup that easily absorbs pain. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany SEARCH "CAIRO STRONGMAN" FOR THIS STORY. SEARCH "THE WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES

گرداوری:

The post appeared first on .

کارهای عجیب و غریب این مرد معروف به ” فرعون قاهره” را ببینید! +تصاویر جالب

کارهای عجیب و غریب این مرد معروف به ” فرعون قاهره” را ببینید! +تصاویر جالب
“کریم حسین” یکی از مقاوم ترین مردان مصری است که با حرکات محیرالعقول برای خود شهرتی دست و پا کرده است.

 “کریم حسین” ۳۸ ساله که به خاطر توانایی های خاراق العاده اش به “فرعون” قاهره معروف شده معتقد است از استعداد ذاتی برخوردار است که او را در برابر هر سختی ای مقاوم کرده است. با این حال ماجرا به همین سادگی نیست؛ مقاومت او بیشتر به چشم بندی و جادو شبیه است. او می تواند در حالیکه روی شیشه های خورد شده دراز کشیده بتون ۵۰ کیلویی را روی شکم بگذارد و ضربان پتک بر آن را تحمل کند.

توانایی کریم در همین خلاصه نمی شود؛ او می تواند خورده شیشه ها را به صورت و پلک هایش بمالد با دندانش یک کامیون را بکشد، با لبش یک نردبان آهنی را در آسمان نگه دارد، با قمه به پهلویش بزند، با سوزن پوستش را سوراخ کند و در نهایت نیز میخ بخورد و خم به ابرو نیاورد. از همه عجیبتر اینکه او دو پسرش را نیز مانند خودش بار آورده و بعضی از کارهای عجیب و خظرناک را با آنها انجام می دهد. کارهای عجیب و غریب “فرعون قاهره” باعث شده نه تنها همه مردم در قاهره او را بشناسند که عکاس خبرگزاری رویترز نیز به سراغش برود و از او عکس بگیرد.

(image)

 

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

گرداوری:

The post appeared first on .

کارهای عجیب و غریب این مرد معروف به ” فرعون قاهره” را ببینید! +تصاویر جالب

بک لینک