Archive for the ‘اثر مواد مخدر بر بدن چیست؟’ Category

عکس های خفن اثر مواد مخدر بر بدن چیست؟

عکس های خفن اثر مواد مخدر بر بدن چیست؟ آثار موادر مخدر بر بدن انسان چیست؟ مهمترین محل اثر مواد مخدر بر مغز است. در مغز گیرنده هایی وجود دارد كه این مواد بر آنها اثر می كنند. ● این گیرنده ها به ۳ گروه تقسیم می شوند: 1) اثر مواد مخدر بر گروه اول […]

More »