Archive for the ‘فضیلت و خواص سوره واقعه’ Category

عکس های خفن فضیلت و خواص سوره واقعه

عکس های خفن فضیلت و خواص سوره واقعه خواص سوره واقعه و فضیلت های سوره واقعه سوره واقعه در جزء بیست‌وهفتم قرآن کریم قرار دارد و قسمت کوچکی از اواخر این جزء را در برگرفته است. واقعه تنها نام این سوره‌ی مبارکه است این کلمه در نخستین آیه این سوره مبارکه آمده است.‌ سوره واقعه […]

More »