Archive for the ‘چرا قرآن به زبان عربی نازل شد و به زبان های دیگر نازل نشد؟’ Category

عکس های خفن چرا قرآن به زبان عربی نازل شد و به زبان های دیگر نازل نشد؟

عکس های خفن چرا قرآن به زبان عربی نازل شد و به زبان های دیگر نازل نشد؟ تعبیر عربی بودن كه در قرآن كریم در حدود 10 مورد آورده شده، اشاره به زبان عربی امروزی نیست بلكه مراد واضح و روشن بودن آن تعالیم الهی و خالی بودن آنها از پیچیدگی و ابهام می باشد. […]

More »