Posts Tagged ‘احیای’

آموزش احیای قلبی و دادن تنفس مصنوعی CPR

آموزش احیای قلبی و دادن تنفس مصنوعی CPR آموزش تصویری سی پی ار CPR احیای قلبی و دادن تنفس مصنوعی که هر فردی باید این آموزش را بداند یکی از مهمترین اقدامات طی کمک های اولیه برای نجات یک زندگی انجام احیای قلبی همراه با تنفس مصنوعی است.متاسفانه هنگامی که شاهد وقایع دلخراشی هستیم مردم […]

More »