Posts Tagged ‘بازیگر داد!’

این بازیگر معروف از شروع دوباره بیماری سرطان خود خبر داد!

این بازیگر معروف از شروع دوباره بیماری سرطان خود خبر داد! این بازیگر معروف از شروع دوباره بیماری سرطان خود خبر داد! حسین محب ‌اهری از شروع دوباره بیماری سرطان خود خبر داد و گفت: بیماری سرطان، طحال، کسیه صفرا، ریه راست، اطراف مثانه و روده‌هایم را درگیر کرده است. سرطان بازیگر حسین محب‌اهری از […]

More »