Posts Tagged ‘جمعیت گرفت’

جمعیت ببریتانیا به زودی از فرانسه سبقت خواهد گرفت

جمعیت ببریتانیا به زودی از فرانسه سبقت خواهد گرفت به گزارش ایران استایل;طبق امار جدیدی که ارائه شده است به احتمال بسیار بالا جمعیت انگلیس به زودی از فرانسه نیز بیشتر میشود تا تبدیل به دومین کشور پر جمعیت اروپا شود. جمعیت بریتانیا در سال گذشته ۰.۸۸ درصد افزایش پیدا کرده است و به ۶۵.۳ […]

More »