Posts Tagged ‘سطوح’

تست هوش پیدا کردن درصد سطوح رنگ شده مکعب ها

تست هوش پیدا کردن درصد سطوح رنگ شده مکعب ها تست هوش تصویری, پیدا کردن سطوح, معمای مکعب ها در شکل بالا تعدادی مکعب داریم که بخش هایی از سطوح آنها، رنگ شده است (مشکی) آیا می توانید بگویید چند درصد این مکعب ها، در بخشهایی که برای شما قابل مشاهده است، رنگ شده؟ ◊◊◊ […]

More »