Posts Tagged ‘عکس های خفن رابطه مرگ و آرزوها از نگاه حضرت علی (ع)’

عکس های خفن رابطه مرگ و آرزوها از نگاه حضرت علی (ع)

عکس های خفن رابطه مرگ و آرزوها از نگاه حضرت علی (ع) رابطه بین مرگ افراد و آرزوهای بزرگی که دارند از دیدگاه امام علی (ع) مرگ ‌یکی از قوانین فراگیر و قطعی جهان هستی است که همه موجودات طعم آن را خواهند چشید و آن انتقال از دنیا به سرای جاودان آخرت است. وقتی […]

More »