Posts Tagged ‘معتاد کشت!’

زن معتاد بچه 16 ماه اش را با شوک برقی کشت!

زن معتاد بچه 16 ماه اش را با شوک برقی کشت! زن 21 ساله ای که بیش از حد مواد مصرفه کرده بود پسر 16 ماهه اش را با وصل کردن به دستگله شوک برقی کشت!او به دلیل مصرف مواد دچار توهم شده بود و فرزندش را یک دقیقه به برق وصل کرد.  اخبار حوادث […]

More »