Posts Tagged ‘پدر با’

سرگرمی عجیب پدر بی عاطفه هندی با پسرش!

سرگرمی عجیب پدر بی عاطفه هندی با پسرش! در شبکه های اجتماعی فیلمی از پدر هندی است که با دادن سیگار به پسرش او را عذاب می دهد و با وجود اذیت شدن پسرش او را مجبور به کشیدن سیگار می کند. دود سیگار استنشاق شده توسط کودک منجر به سرفه های وی می شد […]

More »