Posts Tagged ‘کردن جولی!’

ماجرای بحث کردن الهام چرخنده در مورد آرایش آنجلینا جولی!

ماجرای بحث کردن الهام چرخنده در مورد آرایش آنجلینا جولی! اخیرا سخنرانی الهام چرخنده در یکی از دانشگاه های ایران جنجالی شد الهام چرخنده که در حال سخنرانی کردن بود گفت : آنجلینا جولی زمانی که به افغانستان آمد، آرایش نداشت. در همین زمان یکی از حاضرین گفت شما آنجا بودید که ناگهان با جواب […]

More »