عکس: سایت تفریحی پاترویت

معمای جا به جا کردن چوب کبریت ها

معمای جا به جا کردن چوب کبریت ها

معمای با جواب جابجایی چوب کبریت ها با جابجابی فقط 3 چوب کبریت 4 مربع بسازید. توجه کنید نباید چوب کبریت اضافه بیاورید. در سوال قید شده است جابجایی. پس چوب کبریتی را حذف نکنید. بهتر است چوب کبریت ها را روی زمین چیده و از فضای اطراف نیز استفاده کنید. ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ […]
عکس زن