Posts Tagged ‘مهناز چیست؟’

نظر مادرشوهر مهناز افشار در مورد عروسش چیست؟

نظر مادرشوهر مهناز افشار در مورد عروسش چیست؟ مادر شوهر مهناز افشار در مورد عروسش مهناز افشار چه می گوید؟ گفتگوی خواندنی با مادر محمدعلی رامین و مادرشوهر مهناز افشار از کار کردن با کروبی و نظرش در مورد عروسش مهناز افشار  تا توهین‌های همسرش در رادیو   بخشهایی از این مصاحبه را می خوانید: […]

More »