Posts Tagged ‘پیدا’

تست هوش پیدا کردن درصد سطوح رنگ شده مکعب ها

تست هوش پیدا کردن درصد سطوح رنگ شده مکعب ها تست هوش تصویری, پیدا کردن سطوح, معمای مکعب ها در شکل بالا تعدادی مکعب داریم که بخش هایی از سطوح آنها، رنگ شده است (مشکی) آیا می توانید بگویید چند درصد این مکعب ها، در بخشهایی که برای شما قابل مشاهده است، رنگ شده؟ ◊◊◊ […]

More »

تست هوش پیدا کردن تفاوت های تصویر

تست هوش پیدا کردن تفاوت های تصویر تفاوت های بین دو عکس را پیدا کنید تست هوش تصویری, تفاوت ها را بیابید بازی تفاوت ها, تفاوت ها را پیدا کن ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ جواب تست هوش تفاوت ها را بیابید : […]

More »

تست هوش پیدا کردن تفاوت ها در دو تصویر

تست هوش پیدا کردن تفاوت ها در دو تصویر سعی کنید اختلاف های درون دو عکس را پیدا کنید بازی اختلاف تصویر تفاوت ها را پیدا کن ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ جواب تست هوش تفاوت ها: بازی پیدا کردن […]

More »