Posts Tagged ‘گذاشتن مژه’

آموزش تصویری گذاشتن مژه مصنوعی

آموزش تصویری گذاشتن مژه مصنوعی آموزش تصویری گذاشتن مژه مصنوعی یک آرایش زیبا برای چشم‌ها با مژه‌های مصنوعی و بلند زیباتر از هر چیزی دیگری است. گذاشتن مژه‌های بلند برای کسانی مناسب است که خودشان آژمژه‌های کوتاهی دارند و با گذاشتن مژه مصنوعی حجم مژه‌ها چند برابر می‌شود.  برای گذاشتن مژه‌های مصنوعی نیازی نیست که […]

More »